معرفی فرماندار:
ردیف نام فرماندار تاریخ انتصاب تاریخ پایان ماموریت
1 مسعود خواست خدایی 89/5/12
91/5/3
2 حمیدرضا کریمی فرد 91/5/3
91/9/25
3 اصغر فرودی 91/9/25 تاکنون